راهنمای بخش رویدادهای من

راهنمای بخش رویدادهای من

این بخش ویژه کاربرانی است که در رویدادآن رویدادی را ثبت کرده اند.

 

 

 

در این بخش شما لیست کلیه رویدادهایی که تاکنون در رویدادآن ایجاد کرده اید را می توانید ببینید که شامل سه قسمت


رویدادهای جاری : رویدادهایی که زمان برگزاری آن فرا نرسیده است  و یا در حال برگزاری می باشد.


رویدادهای گذشته : رویدادهایی که زمان برگرازی آن به اتمام رسیده است


رویدادهای تایید نشده: شامل رویدادهایی است که توسط شما ایجاد شده است اما هنوز به تایید مدیریت رویدادآن نرسیده است.